Bättre information minskar utsläppen

En förstudie från VTI pekar på att det skulle kunna gå att minska utsläppen av växthusgaser från trafiken genom att effektivisera trafikledningen.

Trafikledningssystemen för väg och järnväg samlar in information som skulle kunna användas för att minska utsläppen av växthusgaser enligt en förstudie från VTI. Foto: VTI/Eva Åström

Trafikverket letar efter sätt att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser och som ett led i det arbetet har verket låtit Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, utreda om hur bättre trafikledning skulle kunna påverka utsläppen. VTI är nu klara med en förstudie och det verkar som att det finns mycket att göra inom området.

– Studien visar att trafikledning påverkar koldioxidutsläppens storlek, framförallt genom påverkan av körbeteende, val av trafikslag, val av rutt och om resan genomförs eller ej, säger Sara Janhäll, forskare på VTI.

När det gäller vägtrafiken finns redan mycket av den infrastruktur som behövs i form av Trafikverkets existerande kameror och mätinstrument. De samlar till exempel in information om väglag, köer, olyckor och vägarbeten. För tågtrafiken finns också redan system för att samla in data om tågens vikt och längd, resrutter, passertider vid signaler med mera.

Den här informationen skulle kunna användas för att minska utsläppen menar VTI. För att lyckas med det skulle bland annat följande förändringar behöva genomföras:

  • datainsamling i större omfattning från vägfordon med kommunikationsutrustning,
  • förbättrade modeller för att beräkna koldioxidutsläpp från trafikledning
  • utveckling av ett gemensamt informationssystem för aktörer inom tågtrafiken.

Slutsatsen blir med andra ord att dagens trafikledningssystem med några förändringar kan användas för att minska utsläppen.

– I rapporten ger vi förslag på hur man kan gå vidare för att beräkna trafikledningens effekt på utsläppen av växthusgaser. Ett exempel är att följa upp om det sker förändringar i körsätt beroende på hur och var man presenterar tidsinformation, för att utveckla styrning om sparsam körning, säger Sara Janhäll.