Dyrare transporter med kilometerskatt

Företagarna menar att en kilometerskatt på tung trafik kommer att fördyra transporterna för många företag som inte har några alternativa transportmetoder.

Ökade kostnader på 10–12 kronor per mil eller mer för vägtransporter kan drabba företagen, speciellt på landsbygden, hårt menar Företagarna.

Kilometerskatten eller vägslitageavgiften är under utredning och efter en presentation av utredaren Vilhelm Andersson kommer Företagarna med kraftig kritik.

– Transportberoende företag kommer att drabbas extremt hårt av denna skatt, särskilt på landsbygd. Det kommer även drabba konsumenterna i form av ökade priser på varor och tjänster, och i slutändan hela samhällsekonomin, säger Philip Thunborg, analytiker på Företagarna.

Något beslut har inte fattats än, men enligt utredaren lär skattenivån hamna runt 10 – 12 kronor per mil beroende på fordonets storlek och euroklass. Den kan även kan bli högre än så.

En anledning till att regeringen låtit utreda en kilometerskatt är för att minska vägtransporternas miljöpåverkan. Företagarna menar dock att det här förslaget är ett slag i luften när det gäller miljön.

– Ökade kostnader för åkerier och transportföretag tar således bort incitamenten för att investera i miljövänligare fordon. Premiera de som gör investeringar och använder mer miljövänliga alternativ, istället för att straffbeskatta dem, säger Philip Thunborg.

Sedan finns det vissa branscher som skogsindustrin och mejerierna där det inte finns några alternativ till vägtransporter. De kommer att drabbas av stora kostnadsökningar som är omöjliga att helt täcka genom ökade priser på varor som de producerar menar Företagarna.

– Det är tydligt att både utredningen och regeringen inte har en förståelse för helhetsbilden över den samlade samhällsekonomiska effekten av en avståndsbaserad skatt. Vilhelm Andersson bekräftar detta när han säger att kommittén inte har tittat på hur skatter som exempelvis bränsleskatten påverkar ytterligare pålagor, säger Philip Thunborg.