Först när avtalsvillkoren är klara kan priset diskuteras

Det går inte att bestämma priset förrän man har bestämt och värderat alla övriga avtalsvillkor, konstaterar Jon Kihlman, Inköp24:s krönikör.

Parter ingår avtal av ett enda skäl. De anser att avtalet försätter dem i en bättre situation än den som de skulle ha varit i utan avtalet. Om avtalet inte åstadkommer det, är det korkat att ingå avtalet. Då är det bättre att låta saker vara som de har varit.

Inom avtalsrätten är det inte i första hand avtalet som sådant som är i fokus, utan snarare avtalets innehåll. Tvister handlar i allmänhet inte om förekomsten av ett avtal utan i stället om något eller några av de villkor som avtalet består av. Även förhandlingar inför ett eventuellt avtal handlar i allt väsentligt om avtalsvillkoren. Alltför ofta är förhandlingarna begränsade till ett enda villkor – priset – medan de i andra fall omfattar flera villkor.

Avtalsvillkor har andra ändamål än själva avtalet, som ju egentligen bara skall berika parterna. Avtalsvillkoren skall till att börja med skapa ordning och reda. Det är inte mer än en hygienfaktor. Avtalsvillkor som inte ens uppfyller det kravet är nästan alltid en frukt av dåligt juridiskt hantverk. De enda undantagen är när parterna har haft för avsikt att skapa oordning. Det finns situationer där det kan vara bra, men de är mycket sällsynta. I allmänhet riskerar en sådan plan att slå tillbaka mot parterna i form av en svårhanterlig tvist.

En del avtalsvillkor har som enda syfte att skapa ordning. De är få. Nästan alla avtalsvillkor har i stället som sitt primära syfte att fördela risker eller värden mellan avtalets parter. Även avtalsmoment som man måhända inte ens betraktar som villkor – såsom beskrivningen av avtalsobjektet – har som sitt huvudsakliga juridiska syfte att fördela risker mellan parterna. En bra beskrivning syftar till att tillföra köparen de värden som framgår av beskrivningen och lägger risken för att så inte sker på säljaren. En dålig beskrivning leder till att köparen bär en större del av risken för att dess förväntningar inte uppfylls.

All sådan fördelning av risk och värde är binär: Ettor och nollor. Inget annat. Alla värden som inte tillkommer den ena parten, tillkommer med nödvändighet den andra. Och alla risker som bärs av den ena parten, bärs inte av den andra. Det är enkel logik och enkel matematik. Avtalsvillkoret pris har som ändamål att summera den fördelning av värden och risker som har skett genom övriga villkor.

Om man väl accepterar att det är så blir slutsatsen given. Det går inte att bestämma priset förrän man har bestämt och värderat alla övriga avtalsvillkor. Först då har man som köpare alla de fakta som behövs för att korrekt kunna värdera om man alls skall köpa och om priset är rätt. Och som säljare har man först då möjlighet att värdera vad priset skall vara för de värden man överför till köparen och de risker som man tar på sig. Att göra tvärtom – att bestämma priset först för att sedan diskutera utformningen av villkor – är att spänna kärran framför hästen.