Konjunkturen tuffar på

Konjunkturbarometern sjunker marginellt i februari, men det ekonomiska läget är fortsatt starkt.

Konjunkturbarometern gick ner något i februari, men fortfarande är konjunkturläget klart starkare än normalt.

Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometern sjönk med 0,3 enheter till 111,6 i februari. 100 markerar det historiska genomsnittet så trots nedgången pekar barometerindikatorn på en klart bättre konjunktur än normalt.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin föll 1,0 enhet i februari till 117,7. Trots nedgången är det här fortfarande den starkaste av konfidensindikatorerna och den pekar på ett mycket starkt konjunkturläge för industrin.

Ordertillväxten är god både från hemma- och exportmarknaden, speciellt inom motorfordonsindustri, elektronikindustri och sågverk. Produktionen växer också och företagen anställer fler. Företagen räknar med att vara optimistiska inför utvecklingen under de närmaste tre månaderna.

Även inom bygg- och anläggningsverksamheter är konjunkturen mycket starkare än normalt. Den indikatorn gick från 110,2 i januari till 111,2 i februari. Både orderstockarna och byggandet har ökat i betydligt större omfattning än normalt de senaste tre månaderna och företagen är nöjda med orderstockarna.

Företagen har ett stort anställningsbehov och många företag säger att bristen på arbetskraft är det främsta hindret för ökat byggande, även om bristen minskat något jämfört med i januari.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg med 3,7 enheter till 102,8 och gick därmed tillbaks över 100-strecket. Försäljningstillväxten har varit svagare än företagen räknat med, men detaljhandelsbolagen förväntar sig att försäljningsvolymen ska öka på tre och sex månaders sikt.

De privata tjänsteföretagen har en god efterfrågetillväxt och är fortsatt jämförelsevis nöjda med storleken på uppdragsvolymen i nuläget. Efterfrågan beräknas öka och priserna likaså. Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna sjönk marginellt med 0,2 enheter till 105,7, men visar därmed fortfarande på ett starkare konjunkturläge än normalt.

Hushållen slutligen sjönk också marginellt med 0,1 enheter till 104,5. Synen på den egna ekonomin förbättrades något i februari och är klart positiv, men synen på den svenska ekonomin är inte fullt lika ljus utan den ligger i stort sett på sitt historiska medelvärde.